Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mẫu giáo án sinh hoạt lớp mới.

Lượt xem:1572|Tải về:20|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONGNĂM HỌC 2011 - 2012Họ và tên giáo viên: Tuần học : ………………… Tiết : …………… Ngày : ..... / ..... / 20..... Lớp chủ nhiệm: .....Địa điểm sinh hoạt(có thể sinh hoạt ngoài trời)………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..I – MỤC TIÊU II – TIẾN TRÌNH SINH HOẠT:A HÌNH THỨC SINH HOAT:Ï(Sinh hoạt tập thể xen với sinh hoạt văn nghệ-múa hát tập thể)B: NÔI DUNG:1- Đánh giá tình hình lớp tuần qua: - Về chuyên cần: + Tổng số HS : ……… Nữ: ………..Dân tộc….. Nữ DT……. Danh sách học sinh tăng, giảm – nghỉ học:SỐ TTHỌ VÀ TÊN HỌC SINHTĂNG/GIẢM/NGHỈ HỌCLÝ DO + Tình hình chuyên cần.  - Về học tập: + Tổng số điểm đánh giá các tiết học: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….Trong đó xếp loại : A:…………B;…………..C:………….D:……… Nhân xét cac tiết học trong tuần: + Nhận xét chung về tình hình học tập của lớp trong tuần:  + Những trường hợp cần lưu ý về học tập...