Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mẫu giấy chứng nhận GV dạy giỏi cấp trường

Lượt xem:1856|Tải về:1|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

(Mẫu 1)BÁO CÁO VỀ KỲ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG BẬC:.....  ĐƠN VỊ:.....Năm học 20……… - 20……….1 . Ngày tổ chức thi: ..... Từ ngày...../………/20…… .đến ngày...../…………./20…….2 . Tổng số GV  đăng ký tham gia hội thi :……………..3.  Tổng số GV  dự thi: …………………..vắng thi : .....     có lý do:.....4 . Số GV không đạt yêu cầu :………………….4 . Tổng số GV được công nhận GVG :                Chia ra: (thống kê theo môn hoặc tổ, khối).....           .....       .....           .....   .....           .....       .....           .....           .....       .....           .....           .....       .....           .....           .....       .....           .....(đính kèm danh sách, kết quả GV thi GVG cấp trường – xem mẫu 2)  5 . Nhận xét về tổ chức thi: - Về BTC  (Chuyên môn, kinh phí, đề thi....):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. - Về BGK:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. - Về Giáo viên dự thi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. *  Nhận xét chung: (Nêu ưu, khuyết):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  * Đề nghị:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  HIỆU TRƯỞNG                                                 .....Ngày ....tháng ….. năm 20…..                                                                                      THƯ KÝ(Mẫu 2)  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CỘNG HỊA X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường:Độc...