/1

MẪU GIẤY CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀN

Upload: PeheoPro.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 3852|Tải về: 18

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBCH TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀNKính gửi: Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí MinhTrường: …………………………………………………………………..…………………………….Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Nguyễn DuĐề nghị giới thiệu sinh hoạt Đoàn cho đồng chí: …………………………………………………………Sinh ngày …… tháng …… năm Về cơ sở mới.Đồng chí : ……………………………………………..…. đã đóng đoàn phí đến tháng …... năm 2010.Vậy BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Nguyễn Du – Krông Pa rất mong Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường: …………………………………………………………… tiếp nhận, tạo điều kiện để đồng chí : ………………………………………. Sinh hoạt tại Đoàn cơ sởKrông Pa, ngày 30/08/2010 T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG P.Bí thư Văn Hiền...