/39

mau giay moi

Upload: ThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 627|Tải về: 0

Trường PT DTNT Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Huyện Ba Chẽ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 25/TB Ba Chẽ, ngày tháng năm 2006. thông báo Kính gửi : Ông (bà).....Thôn : .....xã :.....Trường PT DTNT thông báo kết quả học tập rèn luyện của h/s.....Lớp ..... cuối năm học 2005-2006 như sau: Học lực :.....Hạnh kiểm : .....Số ngày nghỉ: .....ngày. Trong đó không có lý do .....ngày.Nhận xét chung : .....Giáo viên chủ nhiệm P. hiệu trưởng Đoàn Thị Thúy Trường PT DTNT Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Huyện Ba Chẽ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 25/TB .....***..... Ba Chẽ, ngày tháng năm 2006.thông báo Kính gửi : Ông (bà).....Thôn : .....xã :.....Trường PT DTNT thông báo kết quả học tập rèn luyện của h/s.....Lớp ..... cuối năm học 2005-2006 như sau: Học lực :.....Hạnh kiểm : .....Số ngày nghỉ: .....ngày. Trong đó...