Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
phßng gd & §T Tam N«ng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
tr­êng tHcs thanh uyªn §éc lËp - Tù do -H¹nh phóc

giÊy mêi

KÝnh göi: ¤ng (bµ)…………………………………………….
Lµ:…………………………………………………………………………
Tr­êng THCS Thanh Uyªn tr©n träng
KÝnh mêi «ng (bµ)®Õn t¹i : V¨n phßng tr­êng THCS Thanh Uyªn - Tam N«ng - Phó Thä
§Ó …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
Thêi gian: …….. Vµo håi…. giê…. ngµy .. th¸ng …. n¨m 200
NhËn ®­îc giÊy nµy mong «ng (bµ) ®Õn ®óng giê
HiÖu tr­ëngphßng gd & §T Tam N«ng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
tr­êng tHcs thanh uyªn §éc lËp - Tù do -H¹nh phóc

giÊy mêi

KÝnh göi: ¤ng (bµ)…………………………………………….
Lµ:…………………………………………………………………………
Tr­êng THCS Thanh Uyªn tr©n träng
KÝnh mêi «ng (bµ)®Õn t¹i : V¨n phßng tr­êng THCS Thanh Uyªn - Tam N«ng - Phó Thä
§Ó …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
Thêi gian: …….. Vµo håi…. Giê…. ngµy .. th¸ng …. n¨m 200
NhËn ®­îc giÊy nµy mong «ng (bµ) ®Õn ®óng giê
HiÖu tr­ëng
mẫu giấy mời đẹp

phßng gd & §T Tam N«ng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tr­êng tHcs thanh uyªn §éc lËp - Tù do -H¹nh phóc giÊy mêi KÝnh göi: ¤ng (bµ)……………………………………………. Lµ:………………………………………………………………………… Tr­êng THCS Thanh Uyªn tr©n träng KÝnh mêi «ng (bµ)®Õn t¹i : V¨n phßng tr­êng THCS Thanh Uyªn - Tam N«ng - Phó Thä §Ó ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………. Thêi gian: …….. Vµo håi…. giê…. ngµy .. th¸ng …. n¨m 200 NhËn ®­îc giÊy nµy mong «ng (bµ) ®Õn ®óng giê HiÖu tr­ëng phßng gd & §T Tam N«ng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tr­êng tHcs thanh uyªn §éc lËp - Tù do -H¹nh phóc giÊy mêi KÝnh göi: ¤ng (bµ)……………………………………………. Lµ:………………………………………………………………………… Tr­êng THCS Thanh Uyªn tr©n träng KÝnh mêi «ng (bµ)®Õn t¹i : V¨n phßng tr­êng THCS Thanh Uyªn - Tam N«ng - Phó Thä §Ó ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………. Thêi gian: …….. Vµo håi…. Giê…. ngµy .. th¸ng …. n¨m 200 NhËn ®­îc giÊy nµy mong «ng...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:3646|Tải về:29|Số trang:0

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: