Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mẫu giấy tiếp nhận học sinh

Lượt xem:416|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------o0o--------GIẤY TIẾP NHẬNTrường Tiểu học 1 Sông Đốc đồng ý tiếp nhận em ……………………; Năm sinh …….; học sinh lớp …… Trường Tiểu học …………………….. theo nội dung trình bày trong đơn của gia đình, với điều kiện có đủ hồ sơ và hợp lệ.Rất mong quý trường tạo điều kiện cho em …………………………. đủ hồ sơ để tiếp tục học. Sông Đốc, ngày …..tháng … năm …… HIỆU TRƯỞNG...