Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mẫu giấy xin phép

Mẫu Giấy xin phép ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH(1)SỞ THỂ DỤC THỂ THAO(2)____________CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_____________________________________Số: ..... /TDTT-(3) Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 200…GIẤY XIN PHÉP (4)Kính gửi:……………………………………….;………………………………………..... ...../.Nơi nhận: (7)- .....; (8)- Lưu: VT, (9)Tl. GIÁM ĐỐC(5)CHÁNH VĂN PHÒNG (hoặc KT. CHÁNH VĂN PHÒNGPHÓ VĂN PHÒNG)Họ và tên (6)* Ghi chú:(1) Cơ quan chủ quản: cỡ 13, in hoa, đứng, không đậm;(2) Cơ quan ban hành: cỡ 13, in hoa, đứng, đậm;(3) Viết tắt tên đơn vị ban hành: cỡ 13, in thường. đứng, không đậm;(4) Cỡ 15, in hoa, đứng, đậm; (5) Thẩm quyền: cỡ 14, in hoa, đậm;(6) Họ, tên người ký: cỡ 14, in thường, đậm;(7) Nơi nhận: cỡ 12, in thường, nghiêng, đậm; (8) Đơn vị nhận văn bản: cỡ 11, in thường, đứng; (9) Chữ viết tắt tên người, đơn vị soạn thảo và ký hiệu...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:142|Tải về:1|Số trang:1

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: