/1

Mẫu giấy xin phép

Upload: ThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 233|Tải về: 1

Mẫu Giấy xin phép ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH(1)SỞ THỂ DỤC THỂ THAO(2)____________CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_____________________________________Số: ..... /TDTT-(3) Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 200…GIẤY XIN PHÉP (4)Kính gửi:……………………………………….;………………………………………..... ...../.Nơi nhận: (7)- .....; (8)- Lưu: VT, (9)Tl. GIÁM ĐỐC(5)CHÁNH VĂN PHÒNG (hoặc KT. CHÁNH VĂN PHÒNGPHÓ VĂN PHÒNG)Họ và tên (6)* Ghi chú:(1) Cơ quan chủ quản: cỡ 13, in hoa, đứng, không đậm;(2) Cơ quan ban hành: cỡ 13, in hoa, đứng, đậm;(3) Viết tắt tên đơn vị ban hành: cỡ 13, in thường. đứng, không đậm;(4) Cỡ 15, in hoa, đứng, đậm; (5) Thẩm quyền: cỡ 14, in hoa, đậm;(6) Họ, tên người ký: cỡ 14, in thường, đậm;(7) Nơi nhận: cỡ 12, in thường, nghiêng, đậm; (8) Đơn vị nhận văn bản: cỡ 11, in thường, đứng; (9) Chữ viết tắt tên người, đơn vị soạn thảo và ký hiệu...