/3

mau ho so xet het tap su

Upload: MyKhanh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 597|Tải về: 0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc________________________ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT HẾT THỜI GIAN TẬP SỰ - THỬ VIỆCKính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tao Đam RôngTrường Trung học cơ sở Đạ m’RôngTôi tên là: Sinh ngày: … tháng … năm … … .Tại Thường trú tại: Trình độ: Văn hóa: Chuyên m

[Ẩn quảng cáo]