Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

mau ho so xet het tap su

Lượt xem:313|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:10/11/2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc________________________ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT HẾT THỜI GIAN TẬP SỰ - THỬ VIỆCKính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tao Đam RôngTrường Trung học cơ sở Đạ m’RôngTôi tên là: Sinh ngày: … tháng … năm … … .Tại Thường trú tại: Trình độ: Văn hóa: Chuyên môn : Năm tốt nghiệp: ………………… chuyên ngành : Trường đào tạo Đơn vị công tác hiện nay : Công việc đang làm: Mã ngạch: ……………………. Hệ số lương: ………………. Bậc lương: ……………Từ tháng ………….. năm ……………….. tôi được tuyển dụng hợp đồng làm việc và công tác tại trường THCS Đạ M’rông đến nay đã đủ thời gian tập sự – thử việc là ……. Tháng. Vậy tôi làm đơn này đề nghị nhà trường và cơ quan Phòng Giáo Dục xét hết thời gian tập sự – thử việc cho tôi . Khi được công nhận hết...