/4

MẪU KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA CÁC NHÓM

Upload: LeDem.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 449|Tải về: 0

MẫuTRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNGHỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcKẾ HOẠCH LÀM VIỆC CUẢ NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH SỐ ....Tiêu chuẩn …..., …. ( gồm ….. tiêu chí) Căn cứ Kế hoạch tự đánh giá số 681/KH-ĐHPVĐ ngày 06/11/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng; Nhóm công tác chuyên trách số ...., xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể như sau: I. Mục tiêu- Thu thập đủ các thông tin minh chứng. - Phân tích các thông tin minh chứng thu thập được để viết báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn phục vụ cho việc viết báo cáo tự đánh giá của trường. II. Nội dung các công việc và các yêu cầu thực hiệnTTNội dungYêu cầu1Tìm hiểu tiêu chuẩn, tiêu chí.Hiểu rõ các yêu cầu của toàn bộ tiêu chuẩn và tiêu chí đã được phân công.2Lập bảng minh chứng...