/1

MAU KET NAP DOAN VIEN MOI

Upload: VuongKien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1028|Tải về: 2

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHBCH ĐOÀN THCS CAO VI£NSố: ...../QĐKNĐV.CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcNGHỊ QUYẾT(V/v chuẩn y kết nạp đoàn viên)Căn cứ điều 1, điều 2 của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.Căn cứ biên bản xét kết nạp đoàn viên của hội nghị chi đoàn .....Xét đơn xin và

[Ẩn quảng cáo]