Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mẫu lich bao giảng

Lượt xem:164|Tải về:1|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

Họ và tên: …………………………………………...….………… Ngày tháng năm sinh:……………………………….……………… Ngày vào ngành:…………………………………………………… Hệ đào tạo:……………………………………………...………… Chức vụ hiện nay:………………………………………….……… CÔNG TÁC GIẢNG DẠY 1……………………………………………Lớp………………………………… 2……………………………………………Lớp………………………………… 3……………………………………………Lớp………………………………… 4……………………………………………Lớp………………………………… 5……………………………………………Lớp………………………………… CÔNG TÁC KHÁC ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Ngày……tháng…… năm 20…… Hiệu trưởng " (Kí tên, đóng dấu)"...