/1

Mau nhan xet Dang vien ve noi cu tru

Upload: DoveCu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 418|Tải về: 0

đảng cộng sản việt nam BảN NHậN XéT đối với đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với cấp uỷ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú Họ và tên: ....................................................................................................... Chức vụ hiện nay: ........................................................................................... Cơ quan, đơn vị công tác: .............................................................................. Địa chỉ nơi cư trú: .......................................................................................... Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương: ........................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Về phẩm chất, đạo đức, lối sống:................................................................ ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Thực hiện mối quan hệ với cấp uỷ và nghĩa vụ công dân nơi cư trú:..... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ........................., ngày tháng năm 2008 T/M CHI Xác nhận của Đảng uỷ Xã, PHường