Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

Mẫu phiếu đánh giá công chức năm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC HÀNG NĂMNăm ………….. Họ và tên công chức: ……………………………………………………… Mã số công chức: …………………………………………………………. Chức vụ: ………………………………………………………………. ….. Ngạch bậc lương: …………………………………………………………. Đơn vị công tác: ……………………………………………………………I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN1. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:2. Kết quả công tác:3. Tinh thần kỷ luật:4. Tinh thần phối hợp trong công tác:5. Tính trung thực trong công tác:6. Lối sống đạo đức:7. Tinh thần học tập nâng cao trình độ:8. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân: M’drăk, ngày..... tháng..... năm 2008 Người tự nhận xét (Ký tên) II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….III. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÔNG CHỨC: (Phần này do Thủ trưởng trực tiếp ghi)TTNội dungXếp loạiGhi chú1Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước 2Kết quả công tác3Tinh thần kỷ...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:2104|Tải về:3|Số trang:2

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: