/2

Mẫu phiếu đánh giá công chức năm

Upload: VuongKien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 3118|Tải về: 7

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC HÀNG NĂMNăm ………….. Họ và tên công chức: ……………………………………………………… Mã số công chức: …………………………………………………………. Chức vụ: ………………………………………………………………. ….. Ngạch bậc lương: …………………………………………………………. Đơn vị công tác: ……………………………………………………………I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN1. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:2. Kết quả công tác:3. Tinh thần kỷ luật:4. Tinh thần phối hợp trong công tác:5. Tính trung thực trong công tác:6. Lối sống đạo đức:7. Tinh thần học tập nâng cao trình độ:8. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân: M’drăk, ngày..... tháng..... năm 2008 Người tự nhận xét (Ký tên) II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….III. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÔNG CHỨC: (Phần này do Thủ trưởng trực tiếp ghi)TTNội dungXếp loạiGhi chú1Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước 2Kết quả công tác3Tinh thần kỷ...