/1

Mẫu phiếu ý kiến nhận xét đảng viên nơi cư trú

Upload: MiThu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 3942|Tải về: 17

ĐẢNG BỘ:…………………….. CHI ỦY:……………………….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ………..….. ngày .…tháng….năm 20…   Ý KIẾN NHẬN XÉT (Tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng nơi cư trú) Thực hiện các qui định, hướng dẫn cụ thể thi hành Điều lệ Đảng về việc phát triển đảng viên. Lấy ý kiến nhận xét của quần chúng xin vào Đảng nơi cư trú. Chi ủy chi bộ:…………………………….……………………………………… Thuộc Đảng ủy…………………………………………….gồm:………...chi ủy. Nhận xét những ưu điểm, khuyết điểm chính: (Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng) của quần chúng………………………….…………..đang cư trú tại……..................như sau: Với tổng số đồng chí trong chi ủy tán thành đề nghị kết nạp quần chúng............. ………………………. vào đảng là……………(………%), không tán thành…………. (……..% lý do). XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY (Ký, ghi rõ họ, tên) T/M CHI ỦY BÍ THƯ (Ký, ghi rõ họ, tên)