/1

Mẫu phiếu ý kiến nhận xét đảng viên nơi cư trú

Upload: MiThu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 5414|Tải về: 35

ĐẢNG BỘ:…………………….. CHI ỦY:……………………….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ………..….. ngày .…tháng….năm 20…   Ý KIẾN NHẬN XÉT (Tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng nơi cư trú) Thực hiện các qui định, hướng dẫn cụ thể thi hành Điều lệ Đảng về việc phát triển đảng viên. Lấy ý kiến nhận xét của quần chúng x

[Ẩn quảng cáo]