Mẫu Quyết định chuyển ngạch năm 2010.

Upload: VuongKien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 958|Tải về: 0

UBND huyện văn chấn Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Phòng giáo dục và đào tạo Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 254 /PGD&ĐT-TCCB Văn Chấn, ngày 20 tháng 10 năm 2010 Về việc chuyển ngạch, chuyển loại viên chức Kính gửi: - Các đơn vị trường trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo . Căn cứ Nghị định 116

UBND huyện văn chấn Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Phòng giáo dục và đào tạo Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 254 /PGD&ĐT-TCCB Văn Chấn, ngày 20 tháng 10 năm 2010
Về việc chuyển ngạch,
chuyển loại viên chức


Kính gửi: - Các đơn vị trường trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo .


Căn cứ Nghị định 116/20036/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
Căn cứ Thông tư số 02/TT-BNV ngày 25/05/2007 của Bộ Nội Vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức;
Căn cứ thông tư liên tịch số 81/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với một số ngạch công chức, viên chức mới được bổ sung hoặc có thay đổi về phân loại công chức, viên chức thuộc ngành thuỷ lợi, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá-Thông tin, Y tế và Quản lý thị trường;
Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Chấn hướng dẫn các đơn vị trường triển khai việc chuyển ngạch, chuyển loại đối với viên chức sự nghiệp như sau:

1. Đối tượng : Chỉ chuyển ngạch, chuyển loại đối với những viên chức đang có sự bất hợp lý giữa trình độ chuyên môn, mã ngạch hiện tại và công việc được phân công đảm nhiệm. Việc chuyển ngạch, chuyển loại phải đảm bảo tính khách quan, công bằng, hợp lý.
2. Tiêu chuẩn: Những đối tượng có nguyện vọng chuyển ngạch, chuyển loại phải được nhà trường xác nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không vi phạm kỷ luật và đảm bảo những yêu cầu của ngạch cần chuyển.
3. Hồ sơ gồm :
- Đơn xin chuyển ngạch, chuyển loại viên chức.
- Bản kiểm điểm quá trình công tác ( có ý kiến nhận xét, đánh giá của nhà trường ).
- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất phù hợp với ngạch cần chuyển.
- Bản sao công chứng quyết định tăng lương hoặc chuyển ngạch hiện hưởng.
- Quyết định thành lập Hội đồng xét chuyển ngạch, chuyển loại viên chức.
- Biên bản xét chuyển ngạch, chuyển loại viên chức.
- Tờ trình đề nghị chuyển ngạch, chuyển loại viên chức.
- 02 danh sách trích ngang đề nghị chuyển ngạch, chuyển loại viên chức.
Tất cả cho vào túi hồ sơ, ngoài bì ghi : Hồ sơ xin chuyển ngạch, chuyển loại viên chức, họ và tên, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác, thống kê các loại hồ sơ đã nộp .
* Cách tính hệ số lương khi chuyển ngạch, chuyển loại viên chức như sau:
Căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ
[Ẩn quảng cáo]