/2

Mẫu Quyết Định Nâng Lương

Upload: VuongKien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 730|Tải về: 3

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTHÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số :...../QĐ - UBND Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT Căn cứ Luật tổ chức HĐN

[Ẩn quảng cáo]