Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mẫu Quyết Định Nâng Lương

Lượt xem:498|Tải về:3|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTHÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số :...../QĐ - UBND Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 204/2004/ NĐ - CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Căn cứ Thông tư số 03 /2005/TT - BNV, ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức; Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ và...