/2

Mẫu số 04/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng - Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Upload: AnhNguyetPhan.dokovn|Ngày: 27/11/2013|Lượt xem: 293|Tải về: 1

Giới thiệu Mẫu số 04/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mẫu số: 04/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu) [01] Kỳ tính thuế: Tháng ...... năm ….... [02] Lần đầu:                    [03] Bổ sung lần thứ:  [04] Tên người nộp thuế:  ……………………………………...................................... [05] Mã số thuế:  [06] Địa chỉ: …………………………………………………………………………… [07] Quận/huyện: ............................... [08] Tỉnh/thành phố: ......................................... [09] Điện thoại: ………….. [10] Fax: .......................... [11] Email: ................................. [12] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………….................................. [13] Mã số thuế:  [14] Địa chỉ: …………………………………………………………………………… [15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: ..................................................... [17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: ................................. [20] Hợp đồng đại lý thuế: Số ................................................. ngày ................................ Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0% và không chịu thuế Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5% Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10% (1) (2) (3) (4) (5) 1 Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT [ 21] [22] [23] 1.1 Nhóm ngành A       1.2 Nhóm ngành B         ...       2 Tỷ lệ GTGT trên doanh thu [24] [25] [26] 2.1 Nhóm ngành A       2.2 Nhóm ngành B       ...         3 Tổng GTGT phát sinh trong kỳ [27] = [21] x [24] [28] = [22] x [25] [29] = [23] x [26]  3.1 Nhóm ngành A        3.2 Nhóm ngành B        ...           4  Tổng thuế GTGT phải nộp:   [30] = [27] x 0%   [31] = [28] x 5%  [32] = [29] x 10%  4.1 Nhóm ngành A        4.2 Nhóm ngành B        ....          Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT [33] = [21] + [22] + [23]: .......... Tổng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ [34] = [30] + [31] + [32]: ........................ Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.    NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên:……. Chứng chỉ hành nghề số: .......     Ngày ....... tháng ….... năm ….... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)