Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mẫu số 3. Phiếu điều tra phổ cập giáo dục

Lượt xem:416|Tải về:1|Số trang:1 | Ngày upload:18/07/2013

Bản - Xã: …………………………………… Huyện: ……………………………………… PHIẾU ĐIỀU TRA PHỔ CẬP GIÁO DỤC (Theo hộ gia đình) BIỂU SỐ 3 Phiếu số: ……………..  STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Dân tộc (cha, mẹ) Giới tính Tên lớp đang học Tên trường đang học Năm TN Học xong Bỏ học H/C ĐB Hệ PT (BT) Học ở xã khác    11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 Tiểu học Năm Lớp Năm Lớp Năm   1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14           15           Chữ ký Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 CB, Gv điều tra 1    CB, Gv điều tra 2    CB, Gv điều tra 3    Chủ hộ (ký, ghi họ tên)    Ghi chú: - Cột "Hoàn cảnh đặc biệt" ghi tắt theo kĩ hiệu đầu cột: TB ; LS ; MC; KT) - Cột " Hệ PT, BT" nếu học BT thì ghi "BT" còn hệ PT thì ghi "PT" - Cột "Học ở xã khác" nếu học ở trường ngoài thì ghi dấu "X" - Đánh số phiếu theo từng xã từ 1 đến … hết cho cả xã, ghi đủ cả tên bản, phố trên đầu phiếu. Ngày ..….tháng ……năm 20….. XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ