Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mẫu Sổ Liên lạc_THCS

Lượt xem:954|Tải về:23|Số trang:6 | Ngày upload:09/11/2012

MỤC TIÊU CỦA GIÁO DỤC :NÂNG CAO DÂN TRÍ, ĐÀO TẠO NHÂN LỰC, BỒI DƯỠNG NHÂN TÀI YÊU CẦU VIỆC SỬ DỤNG SỔ LIÊN LẠCHọc sinh phải thường xuyên mang theo Sổ Liên lạc này trong cặp sách vở của mình như một loại hồ sơ cá nhân.Khi GVCN có yêu cầu liên lạc với gia đình, học sinh phải giao cho GVCN, sau khi nhận lại phải báo cho gia đình.PHHS nên thường xuyên kiểm tra việc học tập và rèn luyện, các thông báo của GVCN, nhà trường để biết và phối hợp vớùi Nhà trường trong việc giáo dục con em mình.Các nội dung trong Sổ Liên lạc này đều phải thực hiện đầy đủ, có chữ ký của GVCN, PHHS mới có giá trị. Sổ Liên lạc xem như một loại hồ sơ học sinh và có giá trị trong một năm học. Khi chuyển trường dùng thay cho Phiếu điểm. Nếu mất Sổ Liên lạc...