Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-DK-TCT

Lượt xem:427|Tải về:5|Số trang:1 | Ngày upload:27/11/2013

Giới thiệu CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------- TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TAX REGISTRATION FORM Mã số thuế:     (Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số) [01].  Họ và tên người đăng ký thuế:  [02] . Ngày tháng năm sinh:                                            ngày   tháng       năm [03] . Giới tính: Nam          Nữ   [04] . Quốc tịch:.................................... [05].  Số chứng minh nhân dân  hoặc số hộ chiếu                      [05.1].  Ngày cấp:                                                                 ngày    tháng       năm  [05.2].  Nơi  cấp: .................................................................................................... [06] . Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu: [06.1].  Số nhà/đường phố, thôn, xóm: .................................................................. [06.2] . Xã, phường: ............................................................................................... [06.3] . Quận ,  huyện: .............................................................................................. [06.4] . Tỉnh, thành phố: ……................................. [06.5] . Quốc gia: .......................... [0 7 ].  Địa chỉ cư trú: [07.1].  Số nhà/đường phố, thôn, xóm: .................................................................. [07.2].  Xã, phường: ................................................................................................ [07.3].  Quận, huyện: .............................................................................................. [07.4].  Tỉnh, thành phố: ......................................................................................... [08] . Điện thoại liên hệ: ...............................................   [09 ] . Email: …........................... [10] . Cơ quan thuế quản lý: ............................................................................................... [11].  Nơi đăng ký quyết toán thuế:……………………………………………………………… Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.   …, ngày …tháng  … năm ………… NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ  (Ký và ghi rõ họ tên)