/1

Mau van ban Quyet dinh

Upload: VuongKien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 287|Tải về: 0

Mẫu số 3 : Quyết định cá biệt (Ban hành hoặc Phê duyệt văn bản khác) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP I Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : /QĐ-NN1 Hà Nội, ngày tháng năm 200...QUYẾT ĐỊNH Ban hành (Phê duyệt)……(1)…………..HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP ICăn cứ Quyết định số 124-CP ngày 14/8/1967 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường ĐH Nông nghiệp thành Trường ĐH Nông nghiệp I;Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường đại học, ban hành theo quyết định số 153/2003/TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ;Căn cứ ……………(2)…………………………………………………….Xét đề nghị của các Ông (Bà) Trưởng phòng ………………………………QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định (Phê duyệt) này..(3)..... Điều 2. ..... Điều.….....(4)..... Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG - Như điều ….; Hoặc KT. HIỆU TRƯỞNG -...