/1

Mau van ban Quyet dinh

Upload: VuongKien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 635|Tải về: 1

Mẫu số 3 : Quyết định cá biệt (Ban hành hoặc Phê duyệt văn bản khác) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP I Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : /QĐ-NN1 Hà Nội, ngày tháng năm 200...QUYẾT ĐỊNH Ban hành (Phê duyệt)……(1)…………..HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG N

[Ẩn quảng cáo]