/3

Mẫu xác nhận nhân sự

Upload: VuongKien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 17326|Tải về: 297

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------***----------đơn xin xác nhận nhÂn sự Kính gửi: Công an Phường (xã):…………………………………1.Tên tôi là:……………………….Sinh ngày:……………………………………...Thường trú tại:………………………………………………………………………..Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………Nơi làm việc, học tập:………………………………………………………………...2. Họ tên bố:…………………………………………………………………………Thường trú tại:………………………………………………………………………..Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………Nơi làm việc, học tập:………………………………………………………………...3 . Họ tên mẹ:…………………………………………………………………….….Thường trú tại:………………………………………………………………………..Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………Nơi làm việc, học tập:………………………………………………………………... Tôi xin trân trọng đề nghị Công an Phường (xã):…………………………xácnhận về mặt nhân sự của tôi: Trong thời gian cư trú tại phường (xã) tôi luôn nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà Nước, các quy định của Chính quyền địa phương, không có tiền án, tiền sự không nợ nần tiền bạc,tài sản đối với các cá nhân và các tổ chức kinh tế khác. ……,ngày…..tháng…..năm200…. Người làm đơn (Ghi rõ họ và tên) ý kiến xác nhận của công an phường (xã):…………………………………………..………………………………………………………………………………...……...…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. …………,ngày……tháng…..năm 2007. Trưởng công an ký tên và đóng dấu (Ghi rõ họ...