/5

moi quan he giua vat chat va y thuc

Upload: TranPhuong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 567|Tải về: 15

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Ý nghĩa phương pháp luận và sự vận dụng của Đảng ta trong quá trình đổi mới đất nước. Phần IMỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG VẬT CHẤT VÀ Ý THỨCI. Vật chất và các hình thức tồn tại của nó.1. Định nghĩa phạm trù vật chất1.1 Quan niệm của chủ nghĩa duy vật trước Mác về vật chất: Chủ nghĩa duy vật trước Mác có rất nhiều định nghĩa về vật chất, trong đó nổi lên các định nghĩa điển hình sau đây:* Thời kì cổ đại: đồng nhất vật chất với một dạng vật cụ thể: - Talet cho rằng vật chất là nước. - Anaximen cho rằng vật chất là không khí. - Đêmôcrit cho rằng vật chất là nguyên tử.=> Quan niệm vật chất thời kì cổ đại mang tính trực quan, cảm tình. Nó chỉ có tác dụng chống lại quan điểm của chủ...