Mot so bai tap trac nghiem hoa hoc lop 8 chuong I

Upload: WinVictory.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 656|Tải về: 7

Trang bìa Trang bìa: HOÁ HỌC LỚP 8 BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG I Bài tập về điền khuyết Bai tâp 1: Điền tên hạt tạo thành nguyên tử vào các câu sau đây : a. ||Proton|| và ||electron|| có điện tích như nhau , chỉ khác dấu b. ||prton và nơtron|| có cùng khối lượng , còn ||electron|| có khối lượng rất bé , k

Trang bìa
Trang bìa:
HOÁ HỌC LỚP 8 BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG I Bài tập về điền khuyết
Bai tâp 1:
Điền tên hạt tạo thành nguyên tử vào các câu sau đây :
a. ||Proton|| và ||electron|| có điện tích như nhau , chỉ khác dấu b. ||prton và nơtron|| có cùng khối lượng , còn ||electron|| có khối lượng rất bé , không đáng kể c. Những nguyên tử cùng loại có cùng số ||proton|| trong hạt nhân d. Trong nguyên tử ||các electron|| luôn chuyển động rất nhanh và sắp xếp thành từng lớp. Bài 2:
Chọn các từ thích hợp điện vào chỗ trống trong bài tập sau :
Khí hiđro , khí oxi và khí clo là những ||đơn chất|| đều tạo nên từ một ||nguyên tố hoá học|| Nước , muối ăn (natri clorua) , axit clohiđric là những hợp chất đều tạo ||hai nguyên tố hoá học|| Trong thành phân hoá học của nước ,và axitclohidric đều có chung một ||nguyên tố hiđro || còn muối ăn và axit hiđric đều có chung một ||nguyên tố clo|| Bài tập 3:
Điền các cụm từthích hợp vào chỗ trống :
Công thức hoá học dùng để biểu diễn ||chất|| , gồm ||kí hiệu hoá học|| và ||chỉ số|| ghi ở chân . Công thức hoá học của ||đơn chất|| gồm ||một kí hiệu|| , còn của ||hợpchất|| gồm từ ||hai kí hiệu|| trở lên . Bài tập về trắc nghiệm
Bài tập 1:
Nguyên tố hoá học là
Nguyên tử cùng loại
Phân tử cơ bản cấu tạo nên vật chất
Yếu tố cơ bản cấu tạo nên nguyên tử
Tập hợp các nguyên tử cùng loại , có cùng số proton trong hạt nhân
Bài tập 2:
Biết nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 nguyên tử khối của oxi , X là nguyên tố nào trong các nguyên tố sau đây
Ca
Fe
Na
Mg
Bài tập 3:
Trong các chất sau đây chất nào là hợp chất ?
Axit phophoric do ba nguyên tố là H ,P ,O cấu tạo nên
Kim cương do nguyên tố các bon cấu tạo nên
Khí cacbonic do hai nguyên tố cacbon và oxi tạo nên
Khí ozon có phân tử gồm 3 nguyên tử O liên kết với nhau
Khí axetilen do hai nguyên tố cacbon và hiđro tạo nên
bài tập 4:
Trong các chất sau đây chất nào là đơn chất
Đất đèn do hai nguyên tố cacbon và canxi tạo nên
Than chì do nguyên tố cacbon tạo nên
Khí clo là phân tử gồn 2 nguyên tử clo liên kết với nhau
Axit nitric do ba nguyên tố là H , N O cấu tạo nên
Khí oxi là phân tử gồm 2 nguyên tử O liên kết với nhau
Bài tập 5:
Một oxit nhôm có tỉ số khối lượng của hai nguyên tố nhôm và oxi bằng 4,5 : 4 . Công thức hoá học của nhôm oxit là công thức nào ?
AlO
latex(Al_2O)
latex(Al_2O_3)
latex(AlO_3)
latex(Al_3O_2)
Bài tập 6:
Chọn công thức hoá học tương ứng chất cho ở cột bên trái
Fe(II) và O(II)
Fe(III) và O(II)
P(V) và O(II)
P(III) và O(II)
K (I) và O
Bàitập 7:
Chọn công thức hoá học phù hợp với các số liệu cho ở cột bên trái
latex(Al (III) và nhóm (SO_4)) có hoá trị II
Fe (III) và Cl(I)
Ca (II) và (OH) có hoá trị I
Mg (II) nhóm latex(SO_4) có hoá trị II
Bài tập 8:
Chọn phân tử khối cho phù hợp với các chất cho ở cột bên trái
latex(H_2SO_4)
latex(Al_2O_3)
latex(CuSO_4)
NaCl
bài tập 9:
hợp chất latex(Al_x(NO_3)_3) có phân tử khối là 213 . Giá trị của x là
3
2
1
4
Bài tập 10:
Phân tích một khối lượng hợp chất M , người ta nhận thấy thành phân khối lượng của nó chứa 50% là lưu huỳnh và 50% oxi . Công thức của hợp chất đó là :
latex(SO_2)
latex(SO_3)
latex(SO_4)
latex(S_2O_3)
Bài tập về đúng , sai
Bài tập 1:
Trong các phát biểu sau phát biểu nào đúng ? phát biểu nào là sai ?
Nước là một đơn chất
Các chất dều được tạo nên từ những hạt vô cùng nhỏ , trung hoà về điện gọi là nguyên tử
các hạt proton , nơtron và electron đều có khối lượng bằng nhau
Nhờ có electron mà các nguyên tử có thể liên kết được với nhau
Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi electron , proton và nơtron
Bài tập 2:
Phát biểu nào là đúng , phát biểu nào là sai ?
Caxi cacbonat là một hợp chất do 3 nguyên tố Ca,C , O tạo nên
Nước là một hợp chất do 2 nguyên tử H và O tạo nên
Công thức hoá học gồm kí hiệu hoá học của các nguyên tố và số nguyên tử của các nguyên tố đó
Công thức hoá học biểu diễn chất , gồm một kí hiệu hoá học ( đơn chất) hay hai , ba ...kí hiệu (hợp chất) và chỉ số chân mỗi kí hiệu
Bài tập 3:
Dựa vào hoá trị các nguyên tố ,hãy cho biết trong các công thức hoá học sau , công thức nào đúng ? công thức nào sai ?
latex(Al_2O_3)
Latex(N_2O_3)
latex(CO_3)
latex(P_2O_3)
latex(N_5O_2)
latex(P_2O_5)
[Ẩn quảng cáo]