/22

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đwcs học sinh THCS

Upload: TranPhuong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 182|Tải về: 3

A/ Đặt vấn đề:Luật Giáo dục năm 2005 đã xác định: “ Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp cho học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ và các kỷ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt nam Xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân…” Bởi vậy, một trong những đổi mới của giáo dục và đào tạo hiện nay là tăng cường nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho học sinh. Trong quá trình đất nước tham gia Hội nhập kinh tế quốc tế, bên cạnh những mặt tích cực đã tác động đến học sinh phổ thông nói chung, học sinh THCS nói riêng thì nó còn làm phát sinh những vấn đề mà mỗi một nhà trường cũng như mỗi một thầy cô giáo cần phải hết sức quan tâm đó là bản sắc văn hóa dân tộc, nhân...