/22

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đwcs học sinh THCS

Upload: TranPhuong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 399|Tải về: 3

A/ Đặt vấn đề:Luật Giáo dục năm 2005 đã xác định: “ Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp cho học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ và các kỷ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt nam Xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân…” Bởi vậy, một tron

[Ẩn quảng cáo]