/5

Một số qui định về hồ sơ sổ sách THCS & THPT

Upload: TranPhuong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 254|Tải về: 0

MỘT SỐ QUI ĐỊNH VỀ HỒ SƠ, SỔ SÁCH THCS & THPT             Căn cứ theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GD&ĐT và các văn bản hiện hành;Sở Giáo dục – Đào tạo Kiên Giang hướng dẫn thực hiện việc quản lý các loại hồ sơ sổ sách thống nhất trong các trường Trung học của tỉnh như sau:I. HỆ THỐNG SỔ SÁCH THEO DÕI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC:         Theo Điều 27 của Điều lệ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ Giáo dục& Đào tạo thì hệ thống hồ sơ sổ sách quản lý nhà nước về hành chánh chuyên môn nghiệp vụ gồm:         1. Hồ sơ quản lý hành chánh nhà trường:1- Sổ nghị quyết của nhà trường và nghị quyết của hội đồng trường,2-...