/3

mot so truong hop dac biet cau bi dong

Upload: NganBinhDoan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 204|Tải về: 5

Câu bị động và một số trường hợp đặc biệt Ngoài phần câu bị động ở dạng thông thường mà các bạn đã biết, dưới đây tôi xin cung cấp thêm một số cấu trúc chuyến từ câu chủ động sang câu bị động ở dạng đặc biệt. Rất mong được sự đóng góp của các bạn để nội dung thêm đầy đủ. 1. TO WANT TO DO ST => TO WANT ST TO BE DONE Ex: The teacher wants us to answer all the questions. =>The teacher wants all the questions to be answered. 2. TO EXPECT SB TO DO ST => TO EXPECT ST TO BE DONE Ex: She expected them to finish all the exercises. =>All the exercises were expected to be finished 3. SB ADVISE/REQUEST/INVITE/BEG/URGE/ORDER/RECOMMEND… TO DO ST =>SOMEONE +BE+ ADVISED/REQUESTED/INVITED/BEGGED/ URGED/RECOMMENDED…. TO DO ST Ex: she invited us to come to her party => we were invited to come to her party 4. SB AGREE /ARRANGE /DETERMINE /DECIDE /ADVISE/ BEG/ URGE/ ORDER/ RECOMMEND/ ….TO DO ST =>SB AGREE / ARRANGE /DETERMINE /DECIDE/ ADVISE/BEG/ URGE/ORDER/ RECOMMEND/ THAT ST SHOULD BE DONE. Ex: he decided to sell the house. => he decided that the house should be sold 5. SB INSIST/ PROPOSE/ RECOMMEND/ SUGGEST/…..+ V_ing =>SB INSIST/ PROPOSE/ RECOMMEND/ SUGGEST THAT ST SHOULD BE DONE. Ex: they advise giving up smoking. => they advise that smoking should be given up. 6. SB NEED TO DO ST => ST NEED V-ing/ ST NEED TO BE DONE Ex: she needs to water the flowers. => the flowers need watering/ The flowers need to be watered. 7. SB THINK/ SAY/ REPORT/BELIEVE/ KNOW THAT SOMEONE DO ST/THAT ST + BE+ NOUN/ADJ =>IT + BE+ THOUGHT/SAID/REPORTED/ BELIEVED/ KNOWN… THAT SOMEONE DO ST =>ST + BE+ THOUGHT/SAID/REPORTED/ BELIEVED/ KNOWN… TO DO/TO BE + … Ex: all of us think that she is the most intelligent girl in class. =>It is thought that she is the most intelligent girl in class. =>she is thought to be the most intelligent girl in class. 8. SB MAKE/ LET/ SEE SOMEONE DO ST =>SOMEONE IS MADE/LET/ SEEN TO DO ST EX: they let him know the truth. =>He is let to know the truth 9. TO HAVE SB DO ST/ TO GET SB TO DO ST =>TO HAVE ST DONE EX: the teacher had his pupils bring all the chairs in. =>the teacher had all the chair brought in. 10. IT + BE + YOUR DUTY TO DO ST =>YOU + BE+ SUPPOSED TO DO ST EX: it is your duty to help him in his study =>you are supposed to help him in his study