/18

Ngân hàng câu hỏi Địa 9 ki I

Upload: DaoVanManh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 80|Tải về: 0

NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN ĐỊA LÍ 9 Người Thực hiện: Nguyễn Thái Hùng Trường THCS Đào Mỹ Câu 1: (nhận biết - Kiến thức tuần1 - Thời gian làm bài 1 phút) Việt Nam là một quốc gia có nhiều dân tộc, có tất cả: a. 45 dân tộc b. 48 dân tộc c. 54 dân tộc d. 58 dân tộc. Đáp án: c Câu 2: (Thông hiểu - Kiến thức tuần1 - Thời gian làm bài 1 phút) Mỗi dân tộc có một nét văn hoá riêng, được biểu hiện qua: a. Phong tục, tập quán b. Trang phục, loại hình quần cư c. Ngôn ngữ d. Tất cả đều đúng. Đáp án: d Câu 3: (Vận dụng - Kiến thức tuần - Thời gian làm bài 1 phút) Sự phân bố của các dân tộc chủ yếu do: a. Điều kiện tự nhiên b. Tập quán sinh hoạt và sản xuất c. Nguồn gốc phát sinh d. Tất cả các ý trên. Đáp án: d Câu 4: (nhận biết - Kiến thức tuần - Thời gian làm bài 1 phút) Việt Nam đã trải qua giai đoạn bùng nổ dân số trong giai đoạn: a. Từ 1945 trở về trước b. Trừ 1945 đến 1954 c. Từ những năm 50 đến hết thế kỷ XX d. Từ năm 2000 đến nay. Đáp án: c Câu 5: (Thông hiểu - Kiến thức tuần - Thời gian làm bài 1 phút) Tại sao ở những năm 50 tỷ lệ gia tăng dân số rất cao mà tổng dân số nước ta lại thấp? a. Tỷ lệ tử nhiều b. Tổng số dân ban đầu còn thấp c. Nền kinh tế chưa phát triển d. Ý a, b đúng. Đáp án: d Câu 6: (Vận dụng - Kiến thức tuần - Thời gian làm bài 1 phút) Tại sao trong giai đoạn hiện nay, tỷ lệ gia tăng tự nhiên thấp mà tổng số dân lại tăng nhanh? a. Tỷ lệ tử ít b. Tổng số dân đã quá nhiều c. Nền kinh tế phát triển d. Ý a, b đúng. Đáp án: d Câu 7: (Thông hiểu - Kiến thức tuần - Thời gian làm bài 1 phút) Trong giai đoạn hiện nay, tỷ lệ sinh giảm là do: a. Nhà Nước không cho sinh nhiều b. Tâm lý trọng nam khinh nữ không còn c. Số phụ nữ trong độ tuổi sinh sản giảm d. Thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình. Đáp án: d Câu 8: (Thông hiểu - Kiến thức tuần 2 - Thời gian làm bài 1 phút) Với mật độ dân số 246 người / km2, Việt Nam nằm trong nhóm nước có mật độ dân số: a. Cao b. Trung bình c. Thấp d. Rất thấp. Đáp án: a Câu 9: (nhận biết - Kiến thức tuần 2 - Thời gian làm bài 1 phút) Quốc gia đông dân nhất thế giới là: a. Hoa Kỳ b. Trung Quốc c. Liên Bang Nga d. Canađa. Đáp án: b Câu 10 (Vận dụng - Kiến thức tuần 2 - Thời gian làm bài 1 phút) Mật độ dân số ở thành phố nào cao nhất Việt Nam? a. Hà Nội b. T.P Hồ Chí Minh c. Hải Phòng d. Đà Nẵng. Đáp án: a Câu 11: (Thông hiểu - Kiến thức tuần 2 - Thời gian làm bài 1 phút) Tên gọi hành chính nào sau đây không thuộc loại hình quần cư đô thị a. Khu phố b. Khóm c. Ấp d. Quận. Đáp án: c Câu 12: (nhận biết - Kiến thức tuần 2 - Thời gian làm bài 1 phút) Phân theo cơ cấu lãnh thổ, nguồn lao động nước ta chủ yếu phân bố ở: a. Nông thôn b. Thành thị c. Vùng núi cao d. Hải đảo. Đáp án: a Câu13: (Thông hiểu - Kiến thức tuần 2 - Thời gian làm bài 1 phút) Phân theo cơ cấu lao động, nguồn lao động nước ta chủ yếu tập