/29

Ngân hàng câu hỏi Toán 7

Upload: RuaNhoc.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 172|Tải về: 3

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TOÁN 7 Trường THCS Tân Thịnh Đại số - HKI Câu 1: (Mức độ: thông hiểu – Kiến thức: tuần 1 – Thời gian: 1’) Kết quả so sánh -0,5 và là: A. -0,5 Đáp án: B Câu 2: (Mức độ: vận dụng – Kiến thức: tuần 1 – Thời gian: 3’) cho thì x = A. B. C. D. Đáp án:D Câu 3: (Mức độ: thông hiểu – Kiến thức: tuần 2 – Thời gian: 1’) Kết quả phép tính là: A. B. C. D. Đáp án: D Câu 4: (Mức độ: thông hiểu – Kiến thức: tuần 2 – Thời gian: 1’) : Kết quả phép tính -5,17 -0.469 là A. -5,539 B. -6,539 C. -5,639 D. 5,639 Đáp án: C Câu 5 (Mức độ: nhận biết – Kiến thức: tuần 3 – Thời gian: 1’) thì x = A. B. C. hoặc D. Không có giá trị nào Đáp án : D Câu 6 (Mức độ: nhận biết – Kiến thức: tuần 3 – Thời gian: 1’) Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai ? A. B. C. D. Đáp án: D Câu 7(Mức độ thông hiểu – Kiến thức: tuần 4 – Thời gian: 2’) So sánh 2300 và 3200 ta được A. 2300 3200 D. Cả A,B,C đều sai Đáp án: A Câu 8 (Mức độ thông hiểu – Kiến thức: tuần 4 – Thời gian: 2’) Kết quả phép tính là A. 25 B. 625 C. 75 D. 125 Đáp án : B Câu 9(Mức độ thông hiểu – Kiến thức: tuần 5 – Thời gian: 1’) Từ ta có thể suy ra A. B. C. D. Cả A,B,C đều đúng Đáp án : B Câu 10(Mức độ thông hiểu – Kiến thức: tuần 5 – Thời gian: 1’) Chỉ ra đáp án sai: Từ tỉ lệ thức ta có các tỉ lệ thức sau: A/ B/ C/ D/ Đáp án: D Câu 11( Mức độ thông hiểu – Kiến thức: tuần 6 – Thời gian: 2’) Nếu ta có và x+ y =40 thì ta được : A. x= 14 và y =26 B. x=18 và y =22 C. X=16 và y= 24 D. x=21 và y =19 Đáp án : A Câu 12 ( Mức độ thông hiểu – Kiến thức: tuần 6 – Thời gian: 3’) Giá trị của x trong tỉ lệ thức: là: A.1 B. C.4 D. Đáp án: D Câu 13 : (Mức độ: nhận biết – Kiến thức: tuần 7 – Thời gian: 1’) Phân số viết dưới dạng số thập phân nào ? A/ Số thập phân hữu hạn B/ Số thập phân vô hạn tuần hoàn C/ Số thập phân vô hạn không tuần hoàn D/ Số vô tỉ Đáp án : B Câu 14 : (Mức độ: nhận biết – Kiến thức: tuần 7 – Thời gian: 1’) Phân số viết được dưới dưới dạng A. Số thập phân hữu hạn B. Số thập phân vô hạn tuần hoàn C. Số thập phân vô hạn không tuần hoàn D. Số vô tỉ Đáp án: B Câu 15: (Mức độ thông hiểu – Kiến thức: tuần 8 – Thời gian: 1’) Số 9,5326 được làm tròn tới số thập phân thứ nhất là: A. 9,533 B. 9,6 C. 9,5 D. 10 Đáp án: C Câu 16: (Mức độ thông hiểu – Kiến thức: tuần 8 – Thời gian: 1’) Kết quả làm tròn số 0,8134 đến chữ số thập phân thứ ba là: A/ 0,8134 0,814 B/ 0,8134 0,812 C/ 0,8134 0,813