Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/11

Ngân hàng câu hỏi toan 8 ki I

Lượt xem:221|Tải về:4|Số trang:11 | Ngày upload:18/07/2013

NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN TOÁN 8 Học kỳ I - Năm học 2012 – 2013 I.Đại số Câu 1 : ( Nhận biết, kiến thức đến tuần 1, thời gian đủ để làm bài 5 phút ) Hãy viết một đơn thức và một đa thức tuỳ ý Đáp án : Viết được đơn thức Ví dụ : 3x ( 0.5 đ ) Viết được đa thức Ví dụ : 2x – 1 ( 0.5 đ ) Câu 2 : ( Hiểu, kiến thức đến tuần 1, thời gian đủ để làm bài 5 phút ) Làm tính nhân : 2x.( 3x2 – 4x + 1 ) Đáp án : 2x.( 3x2 – 4x + 1 ) = 2x. 3x2 + 2x.(– 4x) + 2x. 1 ( 0.5 đ ) 6x3 – 8x2 + 2x ( 0.5 đ ) Câu 2 : ( Vận dụng, kiến thức đến tuần 2, thời gian đủ để làm bài 3 phút ) Kết quả phép nhân hai đa thức (x – 1). ( x + 1 ) là : ( x – 1 )2 ; B. x2 + 1 ; C. x2 – 1 ; D. ( x – 1 )2 Đáp án : Chọn C ( 0.5 đ ) Câu 3 : ( vận dụng, kiến thức đến tuần 3, thời gian đủ để làm bài 5 phút ) T ính : ( x – 1 )2 Đáp án : ( x – 1 )2 = x2 + 2x .1+ 12 = x2 + 2x + 1 Câu 4 : ( nhận biết, kiến thức đến tuần 2, thời gian đủ để làm bài 3 phút ) Xác định tính đúng sai : ( x – 1 )2 = x2 + 2x + 1 Đáp án : Đúng Câu 5 : ( Hiểu, kiến thức đến tuần 3, thời gian đủ để làm bài 5 phút ) Viết dưới dạng bình phương của một tổng: X2 + 8x + 16 Đ áp án : X2 + 8x + 16 = ( x + 4 )2 Câu 6: ( Vận dụng , kiến thức đến tuần 4, thời gian đủ để làm bài 5 phút ) Tính giá trị của biểu thức : x3 + 9x2 + 27x + 27 Tại x = 97 Đáp án : x3 + 9x2 + 27x + 27 = ( x + 3 )3 thay x= 97 ta có ( 97 + 3 )3 = 1003 =106 = 1000000 Câu 7 : ( vận dụng, kiến thức đến tuần 4, thời gian đủ để làm bài 5 phút ) Tính : a3 + b3 biết a.b = 4 và a + b = 5 Đáp án : Ta có : a3 + b3 = ( a + b )3 – 3ab( a + b) a3 + b3 = 53 – 3.4.5 = 125 – 60 = 65 Câu 8: ( Vận dụng , kiến thức đến tuần 4, thời gian đủ để làm bài 6 phút ) Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức : A = x2 – 2x + 2013 Đáp án : x2 - 2x + 2013 = x2 – 2x + 1 + 2012 = (x – 1 )2 + 2012 Ta có : ( x – 1 )2  0 với mọi x nên : A = ( x – 1 )2 + 2012  2012 Vậy Amin = 2012 khi đó ( x – 1 )2 = 0 hay x – 1 = 0 x = 1 Câu 9 : ( nhận biết, kiến thức đến tuần 5, thời gian đủ để làm bài 3 phút ) Kết quả phân tích đa thức : 2x + 4 là : A.2x( x + 2 ) B. 2( x + 2 ) C. 2( x + 4 ) 2(x – 2 ) Đáp án : Chọn B Câu 10 : ( Hiểu, kiến thức đến tuần 5, thời gian đủ để làm bài 4 phút ) Phân tích đa thức sau thành nhân tử : 3x - 9 Đáp án : 3x – 9 = 3( x – 3 ) Câu 11 : ( Vận dụng, kiến thức đến tuần 5, thời gian đủ để làm bài 6 phút ) Tìm x biết : x2 - 1 = 0 Đáp án : Ta có : x2 - 1 = 0  ( x – 1 )(x + 1 ) = 0  x – 1 = 0 hoặc x + 1 = 0 x – 1 = 0  x = 1 x + 1 = 0  x = - 1 Câu 12 : ( Vận dụng, kiến thức đến tuần 6, thời gian đủ để làm bài 5 phút ) Tính nhanh : 852 – 152 Đáp án : 952 – 52 = ( 95 + 5 )( 95 – 5 ) = 100.90 = 9000 Câu 13 : ( Vận dụng, kiến thức đến tuần 6, thời gian đủ để làm bài 5 phút ) Phân tích thành nhân tử : x2 – x –