Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/23

Nghị địng 43 của CP về quyền tự chủ trong biên chế

Lượt xem:219|Tải về:0|Số trang:23 | Ngày upload:09/11/2012

số 43/2006/-CPngày 25 tháng 4 năm 2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập;CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ,NGHỊ ĐỊNH:Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 1. Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006;quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập.Đơn vị thực hiện quyền tự...