/23

Nghị địng 43 của CP về quyền tự chủ trong biên chế

Upload: DavidNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 423|Tải về: 0

số 43/2006/-CPngày 25 tháng 4 năm 2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập;CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 1

[Ẩn quảng cáo]