/3

NGHỊ ĐỊNH 116 - 2011-CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CBGV

Upload: TramNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 290|Tải về: 0

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------  Số: 116/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2010    NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG TÁC Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH

[Ẩn quảng cáo]