Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/24

Nghi dinh 84 ve dat dai

Lượt xem:420|Tải về:2|Số trang:24 | Ngày upload:09/11/2012

PHỦ________Số: 84/2007/NĐ-CPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_________________________________________________________Hà Nội, ngày 25  tháng 5 năm  2007             NGHỊ ĐỊNHQuy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai______ CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tài chính,  NGHỊ ĐỊNH :Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định bổ sung về một số trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau...