Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

NGỮ VĂN 6 Câu trần thuật đơn có từ là (LH)

Lượt xem:1682|Tải về:1|Số trang:3 | Ngày upload:10/11/2012

Ngày soạn : Ngày dạy : I II. tiêu : - được khái niệm loại câu trần thuật đơn có từ là . - sử dụng hiệu quả câu trần thuật đơn có từ là trong nói và viết . - II. thức :1 thức:- Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là .- C ác kiểu câu trần thuật đơn có từ là .2 năng:- Nhân biết được câu trần thuật đơn có từ là và xác định được các kiểu cấu tạo câu trần thuật đơn có từ là trong VB .- Xác định được chủ ngữ và vị ngữ trong câu trần thuật đơn có từ là.- Đặt được câu trần thuật đơn có từ là.III. dẫn thực hiện :Hoạt động giáo viênHoạt động học sinhNội dung hoạt động+ Hoạt động 1 : Khởi động : (5phút) - Ổn định nề nếp – sỉ số.Hỏi Thế nào là câu trần thuật đơn ? - GV...