Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

NHAN XET DANG VIEN DU BI

Lượt xem:501|Tải về:1|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

Mẫu 10- KNĐ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMBẢN NHẬN XÉTđảng viên dự bị Kính gửi: - Chi bộ Trường Tiểu học…………. - Đảng uỷ xã ……………. Tôi là……………………….., sinh ngày 10 tháng …. năm 19 Đang sinh hoạt tại chi bộ: Trường Tiểu học………………. Ngày 3 tháng ……. năm 2009, được chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự …………………… phấn đấu trở thành đảng viên chính thức nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau: Ưu điểm: a. Về tư tưởng chính trị: - Đồng chí ………… luôn có lập trường tư tưởng vững vàng trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; trung thành với chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. - Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và...