Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Nhị Thức NewTon

Lượt xem:176|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:18/07/2013

NHỊ THỨC NIU-TƠN I. Các bài toán về hệ số trong khai triển nhị thức Niu-tơn VD1.Tìm hệ số của x10 trong khai triển nhị thức , biết rằng VD2. Tìm hệ số của x5 trong khai triển biểu thức VD3. Tìm hệ số của số hạng chứa x26 trong khai triển nhị thức Niu-tơn của , biết rằng VD4. Tìm hệ số của x8 trong khai triển thành đa thức của biểu thức VD5. Tìm các số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Niu-tơn VD6. Tìm hệ số của số hạng chứa x8 trong khai triển nhị thức Niu-tơn , biết rằng VD7. Với n là số nguyên dương, gọi là hệ số của trong khai triển thành đa thức của . Tìm n để . VD8. Tìm số nguyên dương n sao cho VD9. Cho khai triển nhị thức Biết rằng trong khai triển đó và số hạng thứ tư bằng 20n. Tìm n và x. VD10. Cho đa thức Tìm hệ số của số hạng chứa x15 trong khai triển thành đa thức của P(x). VD11. Biết rằng tổng tất cả các hệ số của khai triển nhị thức bằng 1024. Hãy tìm hệ số của số hạng chứa x12 trong khai triển trên. VD12. Gọi a1, a2, …, a11 là hệ số trong khai triển sau: Tìm hệ số a5. VD13. Khai triển đa thức thành dạng Tìm hệ số lớn nhất trong các hệ số a0, a1, a2, …, a12. VD14. Xét khai triển Tìm VD15. Cho khai triển: , trong đó và các hệ số thỏa mãn hệ thức . Tìm số lớn nhất trong các số . VD16. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Niu-tơn: . II. Các bài toán chứng minh hệ thức tổ hợp bằng sử dụng nhị thức Niu-tơn VD1. Cho n là số nguyên dương. Tính tổng VD2. Tìm số nguyên dương n sao cho VD3.Cho n là số nguyên dương, chứng minh VD4. Cho n là số nguyên dương, chứng minh rằng:  VD5. Tính tích phân Chứng minh rằng VD6. Tính tích phân Chứng minh rằng VD7. Với n là số nguyên dương, chứng minh rằng:  VD8. Chứng minh rằng với mọi n nguyên dương, ta có: VD9. Tìm hệ số của số hạng chứa x10 trong khai triển . Từ đó suy ra giá trị của tổng VD10. Rút gọn tổng Rút gọn tổng