/3

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân

Upload: DavidNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 779|Tải về: 5

CĐ GIÁO DỤC LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐ TRƯỜNG ĐẠ TÔNG Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂNI/ Nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dânNhiệm vụ giám sátGiám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ, pháp luật ( đặc biệt là Luật giáo dục và Luật l

[Ẩn quảng cáo]