Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân

Lượt xem:416|Tải về:2|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

CĐ GIÁO DỤC LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐ TRƯỜNG ĐẠ TÔNG Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂNI/ Nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dânNhiệm vụ giám sátGiám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ, pháp luật ( đặc biệt là Luật giáo dục và Luật lao động ), các quy chế chuyên môn của ngành giáo dục- Đào tạo.Giám sát việc xây dựng, mua sắm trang thiết bị trong đơn vị.Giám sát việc sử dụng quỹ phúc lợi, vốn tự có và các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nứơc cho đơn vị ( nếu có )Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội nghị CBCC, các quy định, quy chế của đơn vịGiám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng đơn vị và gửi tới thủ...