/5

những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm

Upload: DalaMi.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 3911|Tải về: 8

Bài 19 NHỮNG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂM Ở CÁC THẾ KỈ X – XV1.Mục tiêu bài học:a. Kiến thức:Học sinh nắm được:-Dân tộc ta luôn phải tổ chức những cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm suốt từ thế kỉ X – XV.-Với tinh thần đoàn kết, thông minh, dũng cảm, sáng tạo và đặc biệt là tinh thần yêu nước nồng nàn nhân dân ta đã đánh bại các cuộc xâm lược của bọn phong kiến phương Bắc.-Trong suốt 5 thế kỉ chống giặc ngoại xâm, dân tộc ta đã viết lên những trang hào hùng trong lịch sử dân tộc, đồng thời xuất hiên những nhà chỉ huy quân sự lỗi lạc và các vị anh hùng dân tộc.b. Tư tưởng:-Giáo dục học sinh lòng yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc.-Bồi dưỡng tinh thần đoàn kết dân tộc.-Bồi dưỡng các em lòng tự hào và biết ơn...