Nhung hoat dong cua Nguyen Ai Quoc o nuoc ngoai 1919-1925

Upload: TrangDinhThiQuynh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2614|Tải về: 2

chào mừng các thầy cô giáo về dự hội giảng cấp huyệnmôn lịch sử Nguyện vọng cơ bản của đại bộ phận nhân dân ta trong những năm đầu thế kỷ XX là:A. Bảo vệ chế độ phong kiến.B. Bảo vệ độc lập dân tộc.C. Giải phóng khỏi áp bức giai cấp.D. Giải phóng khỏi áp bức giai cấp và áp bức dân tộc. Sai rồi ! Đún

chào mừng các thầy cô giáo
về dự hội giảng cấp huyện
môn lịch sử
Nguyện vọng cơ bản của đại bộ phận nhân dân ta trong những năm đầu thế kỷ XX là:
A. Bảo vệ chế độ phong kiến.
B. Bảo vệ độc lập dân tộc.
C. Giải phóng khỏi áp bức giai cấp.
D. Giải phóng khỏi áp bức giai cấp và áp bức dân tộc.
Sai rồi !
Đúng rồi !
Sai rồi !
Sai rồi !
Kiểm tra bài cũ
GIBUTI
PÊTRÔGRAT
NEXT
(1917 – 1925)
Tiết 19 Bài 16
Hoạt động của Nguyễn ái Quốc
ở nước ngoài trong những năm (1919 - 1925)
I. Nguyễn ái Quốc ở Pháp (1917-1923)
- 6/1919 Người gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam tới Hội nghị Vec xai -> Gây tiếng vang
7/1920, Người đọc luận cương vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê Nin.
? Người tìm thấy con đường cứu nước GPDT? con đường CMVS.
- Tháng 12/1920, tại ĐH của Đảng XH Pháp ở Tua: Người bỏ phiếu tán thành và gia nhập Quốc tế thứ ba ; Tham gia sáng lập ĐCS Pháp.
? Chuyển từ CN yêu nước đến CN Mác-Lênin, đi theo con đường cách mạng vô sản.
Tại Pháp năm 1921 Nguyễn ái Quốc sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa, ra báo "Người cùng khổ", viết "Bản án chế độ thực dân Pháp".
=>Truy?n bỏ Ch? nghia Mỏc - Lờ nin v? nu?c, th?c t?nh nhõn dõn vựng lờn d?u tranh
? Đây là bước đầu chuẩn bi về chính trị tư tưởng cho việc thành lập 1 chính đảng vô sản ở Việt Nam
GỢI Ý:

Về hướng đi ?

Về lực lượng đánh thực dân Pháp ?

Về con đường cách mạng ?
Câu hỏi thảo luận ( 3 phút )

Con đường cứu nước của Nguyễn ái Quốc có gì
khác với con đường cứu nước của các bậc tiền bối như
Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh. ?
Phương Đông
Phương Tây
Dựa vào lực lượng bên
ngoài để đánh Pháp
Phát huy sức mạnh
dân tộc để tự phá bỏ
xiềng xích nô lệ
Đi theo khuynh hướng
dân chủ tư sản. Đưa
Việt Nam theo con
đường TBCN
Lựa chọn con đường
cứu nước theo khuynh
hướng vô sản. Đưa
Việt Nam theo con
đường XHCN
Các bậc tiền bối
Nguyễn ái Quốc
Nội dung
Hướng đi
Lực lượng
đánh thực
Pháp giành
độc lập dân
tộc
Theo con
đường
cách
mạng
Tiết 19 Bài 16
Hoạt động của Nguyễn ái Quốc
ở nước ngoài trong những năm (1919 - 1925)
I. Nguyễn ái Quốc ở Pháp (1917-1923)
- 6/1919 Người gửi Bản yêu sách Hội nghị Vec xai.
- 7/1920, Người đọc luận cương vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê Nin.
- Tháng 12/1920, tham dự Đại hội ở Tua:
- 1921 sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa, ra báo "Người cùng khổ".
II. Nguyễn ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1924)
- 6/1923, Nguyễn ái Quốc sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân và được bầu vào Ban Chấp hành.
Năm 1924 Người tham dự và đọc tham luận tại Đại hội V Quốc tế cộng sản .
? Người tiếp tục phát triển và hoàn thiên thêm về tư tưởng của cách mạng giải phóng dân tộc.
Tiết 19 Bài 16 : Hoạt động của Nguyễn ái Quốc ở nước ngoài
trong những năm (1919 - 1925)
I. Nguyễn ái Quốc ở Pháp (1917-1923)
- 6/1919 Người gửi Bản yêu sách Hội nghị Vec xai.
- 7/1920, Người đọc luận cương vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin.
- Tháng 12/1920, tham dự Đại hội ở Tua:
-1921 sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa, ra báo "Người cùng khổ".
II. Nguyễn ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1924)
- 6/1923, Nguyễn ái Quốc sang Liên Xô.
- Năm 1924 Người tham dự và đọc tham luận tại Đại hội V Quốc tế cộng sản.
III. Nguyễn ái Quốc ở Trung Quốc (1924 - 1925)
* 6/1925 thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (Cộng sản đoàn làm nòng cốt).
- Hoạt động:
+ Nguyễn ái Quốc mở các lớp huấn luyện để đào tạo cán bộ.
+ Xuất bản báo Thanh niên, in cuốn Đường cách mệnh.
+ Năm 1928 thực hiện phong trào "Vô sản hoá".
- Mục đích: Đào tạo cán bộ, truyền bá CN Mác LêNin
Héi VNCMTN lµ 1 tæ chøc theo khuynh h­íng v« s¶n, cã tÝnh tæ chøc chÆt chÏ, cã hÖ thèng.
 Chñ nghÜa M¸c-Lª Nin ®­îc truyÒn b¸ s©u réng vµo ViÖt Nam, thóc ®Èy phong trµo yªu n­íc vµ phong trµo c«ng nh©n ph¸t triÓn, lµ b­íc chuÈn bÞ chu ®¸o vÒ tæ chøc cho sù ra ®êi §CS ViÖt Nam sau nµy.
KL: Nguyễn Ái Quốc không chỉ trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng, chính trị mà cả về tổ chức cho việc thành lập đảng vô sản ở Việt Nam
GIBUTI
PÊTRÔGRAT
NEXT
(1917 – 1925)
GIBUTI
PÊTRÔGRAT
1924
1
2
3
4
5
m
c
ô
s

c
n
h
á
N

g
v
Bài tập: Tìm ô chữ chìa khoá bằng cách giải các ô chữ hàng ngang, rồi
lấy các chữ cái trong ô màu xanh dương ghép lại.
Nội dung Bản yêu sách của nhân dân An Nam gửi tới HN Vecxai thể hiện tư tưởng gì của Nguyễn ái Quốc ?
Bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ ba, Nguyễn ái Quốc trở thành người ".." ?
Tên tác phẩm Hội Việt Nam cách mạng thanh niên xuất bản năm 1927 ?
Khi ở Pháp(1917-1923), Nguễn ái Quốc thường viết bài cho tờ báo này ?
Tên phong trào Hội Việt Nam CMTN đưa hội viên vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền năm 1928 ?
Tiết 19 Bài 16
Hoạt động của Nguyễn ái Quốc ở nước ngoài
trong những năm 1919 - 1925
I. Nguyễn ái Quốc ở Pháp (1917-1923)
- Người đã tìm ra con đường cứu nước và giải phóng dân tộc cho dân tộc.
Từ chủ nghĩa yêu nước chân chính sang chủ nghĩa Mác Lê nin
Truyền bá chủ nghĩa Mác Lê nin về nước, thức tỉnh nhân dân vùng lên đấu tranh.
II. Nguyễn ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1924)
- Người tiếp tục phát triển và hoàn thiên thêm về tư tưởng của cách mạng giải phóng dân tộc.
III. Nguyễn ái Quốc ở Trung Quốc (1924 - 1925)
* 6/1925 thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên: Đào tạo cán bộ, truyền bá CN Mác Lênin.
? Đây là bước đầu chuẩn bi về chính trị tư tưởng cho việc thành lập 1 chính đảng vô sản ở Việt Nam sau này.
?Là một tổ chức cách mạng theo khuynh hướng vô sản, có tổ chức chặt chẽ, có hệ thống
Kết luận : Nguyễn ái Quốc trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng chính trị mà và về tổ chức cho việc thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam giai đoạn sau.
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Lập bảng về những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 – 1925 theo những nội dung sau:
Học bài cũ.
Nắm chắc những hoạt động cụ thể của Nguyễn ái Quốc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ở Pháp, Liên Xô và Trung Quốc và thấy được con đường cứu nước đúng đắn do Người tìm ra.
- Chuẩn bị bài 17 "Cách mạng Việt Nam trước khi ĐCS ra đời".
Hướng dẫn về nhà:
xin chân thành cảm ơn
các thầy cô và các em
[Ẩn quảng cáo]