Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/30

ÔN DỊCH THUỐC LÁ VĂN 8

Lượt xem:1204|Tải về:2|Số trang:30 | Ngày upload:10/11/2012

Giáo viên : Hoàng Thị HòaKiểm tra bài cũThông đieäp mà văn baûn “Thông tin veà Ngày Trái đaát năm 2000” muoán göûi đeán chúng ta là gì? - Em đã thöïc hieän nhöõng hành đoäng gì sau khi tìm hieåu văn baûn aáy? Tiết 45: Văn bản Ôn dịch, thuốc lá Nguyễn Khắc ViệnI. Tìm hiểu chung 1. Taùc giaû(1913 - 1997)- Baực sú, nhaứ khoa hoùc noồi tieỏng, oõng laứ ngửụứi dũch truyeọn Kie�u sang tieỏng Phaựp ủửụùc ủaựnh giaự laứ haõy nhaỏt.- Naờm 2000 oõng ủửụùc truy taởng giaỷi thửụỷng nhaứ nửụực cho quyeồn " Vieọt Nam - moọt thieõn lũch sửỷ". Tiết 45: Văn bản : Ôn dịch, thuốc lá Nguyễn Khắc ViệnI. Tìm hiểu chung 1. Taùc giaû2. Tác phẩm Trớch: "Tửứ thuoỏc laự tụựi ma tuựy - Beọnh nghieọn". Theồ loaùi: Vaờn baỷn nhaọt duùng - thuyeỏt minh moọt vaỏn ủe� khoa hoùc - xaừ hoọiVăn bản trên thuộc thể loại nào?Tiết 45: Văn...