/30

ÔN DỊCH THUỐC LÁ VĂN 8

Upload: TrangDinhThiQuynh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1797|Tải về: 9

Giáo viên : Hoàng Thị HòaKiểm tra bài cũThông đieäp mà văn baûn “Thông tin veà Ngày Trái đaát năm 2000” muoán göûi đeán chúng ta là gì? - Em đã thöïc hieän nhöõng hành đoäng gì sau khi tìm hieåu văn baûn aáy? Tiết 45: Văn bản Ôn dịch, thuốc lá Nguyễn Khắc ViệnI. Tìm hiểu chung 1. Taùc giaû(1913 - 19

[Ẩn quảng cáo]