Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

on he 7 len 8 phan dai

Lượt xem:186|Tải về:0|Số trang:7 | Ngày upload:17/04/2013

c¸c phÐp tÝnh trªn tËp hîp sè h÷u tØ 1. Thùc hiÖn phÐp tÝnh: a) b) c) d) 2. Thùc hiÖn phÐp tÝnh: a) b) c) 3. Thùc hiÖn phÐp tÝnh: a) b)