/11

ôn tập chương 3 đại số 9

Upload: DaTang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 227|Tải về: 2

Chương III- kiểm tra tiết 46 ) A. Phần trắc nghiệm Bài 1 Câu 1TH). Cặp s ố (1;11) Là nghiệm của phương trình *A. C. B. D. Câu 2TH). Cặp số (-1; 2) Là nghiệm của phương trình *A. B. C. D. Câu 3TH). C ặp s ố (1;2) Là nghiệm của phương trình *A. x + 3y = 7 B. 2x- y = 3 C. x + 2y =3 D. 3x – 2y = 1 Câu 4TH). C ặp s ố (2;-3) Là nghiệm của phương trình *A. x+ 3y = -7 B. –2x + y =2 C. 5x + y = 1 D. –3x + y =2 Câu 5 TH) Tập nghiệm của phương trình *A. C. B. D. Câu 6TH) Tập nghiệm của phương trình là đường thẳng: *A. B. C . D. Câu 7TH) Tập nghiệm của phương trình 3x +5y = 5 là đường thẳng: *A. y = 1 - x B. y = 1 +x C. y = 5 – 3x D. y = 5 - x Câu 8TH) Một nghiệm của phương trình 3x +5y = 5 là *A. (1;1,6) B. (-1 ;2) C. (2;-1) D. ( -2 ;0) Câu 9TH) Một nghiệm của phương trình x + 5y = 5 là *A.(0;1) B. (1;0) C. ( -1;0) D. ( 0;-1) Câu 10TH) Một nghiệm của phương trình 2x + y = 4 là *A.( -1; 6) B. ( 2;5) C. (1;1) D. (-1;-1) Câu11TH) Nếu M (1; 0) thuộc đ ường th ẳng mx - 5y =7 thì giá trị của m là *A. m = 7. B. m = 2. C. m = - 7. D. m = - 2. Câu12TH) Nếu M (0; 1) thuộc đ ường thẳng 5x - my =7 thì giá trị của m là *A. m = -7. B. m = 2. C. m = 7. D. m = - 2. Câu13TH) Nếu M (1; -1) thuộc đ ường thẳng mx - 5y =7 thì giá trị của m là *A. m = 2. B. m = -2. C. m = - 7. D. m = 7. Câu 14 TH) Nghiệm của phương trình 3x + 0y = -2 là *A: ( -2/3; 0 ) B; (0; -2/3) C: ( 0; 2/3) D: ( 2/3; 0) Câu 15 TH) Nghiệm của phương trình 2x + 0y = -4 là *A: ( -2; 0 ) B; (0; -2) C: ( 0; 2) D: ( 2; 0) Câu 16 TH) Nghiệm của phương trình 0x + 2y = -2 là *A: ( 0;-1 ) B; (-1; 0) C: ( 0; 1) D: ( 1; 0) Câu 17TH ) Nghiệm của phương trình x + y = -2 là *A: ( -1;-1 ) B; (1; -1) C: ( -1; 1) D: ( 1;1) Bài 2 Câu 1TH).Hệ phương trình có bao nhiêu nghiệm *A. có 1 nghiệm duy nhất B. vô nghiệm. C. vô số nghiệm. D. có 4 nghiệm. Câu 2TH).Hệ phương trình có bao nhiêu nghiệm *A. vô nghiệm. B. có 1 nghiệm duy nhất C. vô số nghiệm. D. có 4 nghiệm. Câu 3TH).Hệ phương trình có bao nhiêu nghiệm *A. vô số nghiệm. B. có 1 nghiệm duy nhất C. vô nghiệm. D. có 4 nghiệm. Câu 4TH).Hệ