Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/11

Ôn tập chương Hàm số bậc nhất

Lượt xem:118|Tải về:0|Số trang:11 | Ngày upload:18/07/2013

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NÚI THÀNH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KIM ĐỒNG ((((((((( CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN MÔN TOÁN - LỚP 9 Tên chủ đề: HÀM SỐ BẬC NHẤT Loại chủ đề: Bám sát Thời lượng: 3 tiết Họ và tên người soạn: Trương Văn Bộ Đơn vị: Trường THCS Kim Đồng Tháng 11 năm 2008  Tiết 1. RÈN KỸ NĂNG VẼ ĐỒ THỊ y = ax + b (a 0) I. Mục tiêu: - Kiến thức: HS được củng cố về kiến thức: định nghĩa, các tính chất của hàm số bậc nhất; đồ thị hàm số bậc nhất y = ax + b ( a 0) là một đường thẳng, cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b, song song với đường thẳng y = ax nếu b0, trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0 . - Kỹ năng: Học sinh được rèn kỹ năng vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y = ax + b ( a 0), kỹ năng tìm giao điểm của hai đồ thị, kỹ năng tìm hàm số bậc nhất khi biết đồ thị của nó. - Thái độ: Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận, chính xác, ý thức tự giác học tập, hoạt động, tinh thần làm việc tập thể. II. Phương pháp: Đặt và giải quyết vấn đề kết hợp luyện tập, hoạt động nhóm. III. Chuẩn bị: - GV: Thước thẳng có độ chia đến cm, Eke, máy tính Casio, bảng phụ, bút dạ. - HS: Thước thẳng có độ chia đến mm, Eke, máy tính Casio, giấy trong, bút dạ. IV. Tiến trình dạy học: Hoạt động 1: Giới thiệu bài học và củng cố lý thuyết ( 15 phút) Giáo viên giới thiệu mục tiêu cần đạt được sau khi học đến bài §3 Đồ thị hàm số bậc nhất y = ax + b ( a 0) ( giới thiệu như phần mục tiêu nêu trên). Hỏi: hãy nhắc lại định nghĩa hàm số bậc nhất? Cho các em nhận xét câu trả lời của bạn? GV nhận xét, nhấn mạnh lại định nghĩa hàm số bậc nhất và cho 2 em nhắc lại; Hỏi: cho ví dụ về hàm số bậc nhất? Cho các em nhận xét câu trả lời của bạn? GV nhận xét; Hỏi: hãy nhắc lại các tính chất của hàm số bậc nhất? Cho các em nhận xét câu trả lời của bạn? GV nhận xét, nhấn mạnh lại các tính chất của hàm số bậc nhất và cho 2 em nhắc lại; Làm trên giấy trong: a) Cho 1 ví dụ về hàm số bậc nhất có tính chất đồng biến? b) Cho 1 ví dụ về hàm số bậc nhất có tính chất nghịch biến GV quan sát kết quả và chú ý sữa chữa sai sót nếu có. Hỏi: Hãy nêu tổng quát về dạng của đồ thị hàm số bậc nhất y = ax + b ( a 0) ? Cho các em nhận xét câu trả lời của bạn? GV nhận xét, nhấn mạnh lại tổng quát về đồ thị hàm số bậc nhất và cho 2 em nhắc lại; Hỏi: Nêu cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y = ax + b ( a 0) ? Cho các em nhận xét câu trả lời của bạn? GV nhận xét, nhấn mạnh lại: (Treo bảng phụ có nội dung sau) Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y = ax + b ( a 0) : Đồ thị hàm số bậc nhất y = ax + b ( a 0) là một đường thẳng: - cắt trục tung tại điểm P(0;b); - cắt trục hoành tại điểm Q(;0) Vẽ đường thẳng PQ ta được đồ thị hàm số y = ax + b . Cho 2 em nhắc lại; Hoạt động 2: Luyện tập rèn kỹ năng vẽ đồ thị (27 phút) Bài toán 1: Vẽ đồ thị hàm số y = 2x + 3 Hỏi: Hãy nêu cách vẽ đồ thị hàm số y = 2x + 3 ? Cho các em nhận xét câu trả lời của bạn? GV: nhận xét, sữa chữa nếu có rồi cho 1 HS lên bảng trình bày bài giải, HS cả lớp trình bày bài giải vào vở. Cho các em nhận xét bài giải trên bảng của bạn? Bài toán 2: Vẽ đồ thị các hàm số y = -2x + 2 và y = x - 2 trên cùng một hệ trục Oxy. Tìm toạ độ giao điểm M của hai đồ thị đó. Hỏi: Hãy nêu cách vẽ đồ