/10

ON TAP CUOI NAM TOAN 7

Upload: LamLeBa.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 321|Tải về: 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II : ĐẠI SỐ 7 Một số dạng bài tập tham khảo I/ Toán về hàm số; đồ thị của hàm số 1) a) Vẽ đồ thị hàm số y = 3x b) Biểu diễn các điểm A( -1; 3); B( 2; -5 ); C( ; 1 ) trên mặt phẳng toạ độ Oxy; chứng tỏ 3 điểm A; B; C thẳng hàng? 2) Cho hàm số y = f(x) = a) Tính f(-3); f( ; b) Tìm x biết f(x) =  c) Trong các điểm sau; điểm nào thuộc đồ thị hàm số: A(; B( 0,5 ; -2) 3) Cho hàm số y = - a) Vẽ đồ thị hàm số? b) Tìm trên đồ thị hàm số điểm P có hoành độ bằng -4 rồi viết toạ độ điểm P I I/ Toán thống kê : A/ LÝ THUYẾT :. Câu1: Muốn thu thập các số liệu về một vấn đề mà mình quan tâm thì em phải làm những công việc gì và trình bầy kết quả thu được theo mẫu bảng nào? Câu 2: Nêu khái niệm về : Dấu hiệu, Tần số, Mốt của dấu hiệu. Có nhận xét gì về tổng các tần số? Câu 3: Nêu cách lập bảng tần số, bảng tần số có thuận lợi gì hơn so với bảng số liệu thống kê ban đầu? Câu 4: Làm thế nào để tính số trung bình cộng của một dấu hiệu? Nêu rõ các bước tính. Ý nghĩa của số trung bình cộng.Khi nào thì số trung bình cộng khó có thể làm đại diện cho dấu hiệu đó? Câu 5: Nêu các bước vẽ biểu đồ đoạn thẳng. B. Một số tập vận dụng Bài 1: bài kiểm tra toán của một lớp kết qủa như sau : 4 điểm 10 ;, 4 điểm 6 ; 3 điểm 9; 6 điểm 5; 7 điểm 8 ; 3 điểm 4 ; 10 điểm 7 ; 3 điểm 3 . a) lập bảng tần số. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng . b) Tính số trung bình cộng điểm kiểm tra toán của lớp đó Bài 2: Điều tra năng lượng tiêu thụ điện của 30 gia đình trong một khu phố, người ta đựơc bảng sau (tính bằng kwh ): 102 85 65 85 78 105 86 52 72 65 96 52 96 52 78 72 87 65 105 85 96 52 87 52 65 102 105 72 105 110  Dấu hiệu ở đâây là gì ? Lập bảng tần số. Dựng biểu đồ đoạn thẳng . Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu . Nhận xét dấu hiệu Bài 3 : Tuổi nghề của 30 công nhân trong một phân xưởng được biết như sau: 7 8 6 5 4 7 8 6 4 5 7 6 8 4 8 6 5 4 8 6 6 7 8 4 6 6 7 5 5 8 a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu? b) Lập bảng tần số và nhận xét. c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu Bài 4: Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7 A tại một trường THSC sau một năm học, người ta lập được bảng sau: Điểm số 0 2 5 6 7 8 9 10   Tần số 1 2 5 6 9 10 4 3 N= 40  Dấu hiệu điều tra là gi? Tìm mốt của dấu hiệu? Tính điểm trung bình kiểm tra miệng của học sih lớp 7A. Nhận xét về kết quả kiểm tra miệng môn toán của các bạn lớp 7A. Bài 5: Điểm kiểm tra toán học kì II của lớp 7 B được thống kê như sau: Điểm số 4 5 6 7 8 9 10  Tần số 1 4 15 14 10 5 1  a) Dựng biểu đồ đoạn thẳng(trục hoành biểu diễn điểm số; trục tung biểu diễn tần số) b) Tính số trung bình cộng. III. Chương 4: Biểu thức đại số L í thuy ết Câu1 :Thế nào là đơn th ức ? Cho ví dụ. Câu 2: Thế nào là hai đơn thức đồng dạng? cho vi dụ. Câu 3: Phát biểu quy tắc cộng, trừ hai đơn thức đồng dạng. Câu 4: Nêu các bước cộng, trừ hai đa thức. Câu 5: Khi nào thì số a được gọi là nghiệm của đa thức P(x) B. Một số