Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Ôn tập Văn 8 HK2

Lượt xem:278|Tải về:2|Số trang:2 | Ngày upload:10/11/2012

Ngaøy soïan : 15/4/2007TUAÀN 32 - BAØI 31TIEÁT 125_ TOÅNG KEÁT PHAÀN VAÊNTIEÁT 126_ OÂN TAÄP PHAÀN TIEÁNG VIEÄTTIEÁT 127_ VAÊN BAÛN TÖÔØNG TRÌNHTIEÁT 128 _LUYEÄN TAÄP LAØM VAÊN BAÛN TÖÔØNG TRÌNHTIEÁT 125 : TOÅNG KEÁT PHAÀN VAÊNI/ Muïc tieâu baøi hoïc : _Giuùp HS :+Böôùc ñaàu cuûng coá ,heä hoáng hoùakieán thöùc vaên hoïc qua caùc vaên baûn ñaõ hoïc trong SGKlôùp 8(tröø caùc VB töï söï vaø nhaät duïng),khaéc saâu nhöõng kieán thöùc cô baûn cuûa nhöõng vaên baûn tieâu bieåu._ Taäp trung oân taäp kyõ hôn cuïm vaên baûn thô (caùc baøi 18,19,20,21)II/ Caùc böôùc leân lôùp :1/ OÅn ñònh :2/ Kieåm tra baøi cuõ : Kieåm tra söï chuaån bò3/ Baøi môùi :_GV giôùi thieäu veà chöông trình vaø noäi dung oân taäp phaàn vaên hoïc goàm 4 tieát : Oân taäp Truyeän kyù, Vb Thô, Vb Nghò luaän, vb nöôùc ngoøai, vb nhaät duïng vaø ghi ñeà leân baûng .Phöông phaùp oân taäp : Chuû...