/2

Ôn tập Văn 8 HK2

Upload: ThanhQuangDang.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 524|Tải về: 3

Ngaøy soïan : 15/4/2007TUAÀN 32 - BAØI 31TIEÁT 125_ TOÅNG KEÁT PHAÀN VAÊNTIEÁT 126_ OÂN TAÄP PHAÀN TIEÁNG VIEÄTTIEÁT 127_ VAÊN BAÛN TÖÔØNG TRÌNHTIEÁT 128 _LUYEÄN TAÄP LAØM VAÊN BAÛN TÖÔØNG TRÌNHTIEÁT 125 : TOÅNG KEÁT PHAÀN VAÊNI/ Muïc tieâu baøi hoïc : _Giuùp HS :+Böôùc ñaàu cuûng coá ,heä hoáng hoù

[Ẩn quảng cáo]