/3

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Upload: QuynhNguyen.dokovn0|Ngày: 18/02/2014|Lượt xem: 131|Tải về: 1

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY. . I - MỤC ĐÍCH:. . - Đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vu đạt hiệu quả trong công việc.. - Các bộ phận thực hiện đúng nhiệm vụ tránh chồng chéo, đỗ lỗi.. - Đảm bảo tuyển dụng và xây dựng đội ngũ CBCNV theo yêu

Xem thêm: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
[Ẩn quảng cáo]