/2

Phân phối chương trình sinh 11

Upload: BuiThanhKhoa.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 238|Tải về: 0

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNHMôn: Sinh học 11 - CT Chuẩn.Cả năm: 52 tiết - 37 tuầnHọc kỳ I: 27 tiếtHọc kỳ II: 25 tiếtTuầnTiếtNội dung dạy học0101PHẦN BỐN: SINH HỌC CÁ THỂChương I. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG.Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật.Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ.02Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây.0203Bài 3. Thoát hơi nước.04Bài 4 & 5 . Vai trò của các nguyên tố khoáng - Dinh dưỡng nitơ ở thực vật.0305Bài 5 & 6. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo).06Bài 8. Quang hợp ở thực vật.0407Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, và CAM.08Bài 10. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp.0509Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng.10Bài 12. Hô hấp ở thực vật.0611Bài 7. Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón.12Bài...