/3

phan phoi chuong trinh sinh 7( da giam tai)

Upload: QuangKute.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 119|Tải về: 0

phân phối chương trình sinh học 7 năm học : 2010 - 2011 Tiết Tên bài dạy học kì I 1 Thế giới động vật đa dạng phong phú 2 Phân biệt động vật với thực vật.Đặc điểm chung củ động vật Chương I:Ngành động vật nguyên sinh 3 T/h:Quan sát một số động vật nguyên sinh 4 Trùng roi( 1,4 phần 1 không dạy. câu hỏi 3 t19 không y/c trả lời) 5 Trùng biến hình và trùng giày ( 1 phần II- không dạy. câu hỏi 3 không y/c trả lời) 6 Trùng kiết lị và trùng sốt rét 7 Đặc điểm chung.Vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh( trựng - không dạy) Chương II:Ngành ruột khoang 8 Thủy tức(30-không dạy cột ctạo và chức năng, câu hỏi 3 không y/c trả lời) 9 Đa dạng của ngành Ruột khoang 10 Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang Chương III:Các ngành giun Ngành giun dẹp 11 Sán lá gan 12 Một số giun dẹp khác.Đặc điểm chung của giun dẹp(II- không dạy) Ngành giun tròn 13 Giun đũa 14 Một số giun tròn khác.Đặc điểm chung của giun tròn (II- không dạy) Ngành giun đốt 15 Giun đât( t/hành quan sat tạo ngoài và di chuyển) 16 T/h:Mổ và quan sát giun đất 17 Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của giun đốt(II- không dạy) 18 Kiểm tra một tiết Chương IV: Ngành thân mềm 19 Trai sông 20 Một số thân mềm khác( thành bài t/h q/s cấu tạo ngoài và di chuyển) 21 T/h:Quan sát một số thân mềm 22 Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm Chương V: Ngành chân khớp Lớp giáp xác 23 Tôm sông(t/h q/s cấu tạo ngoài và di chuyển) 24 T/h:Mổ và quan sát tôm sông 25 Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác Lớp hình nhện 26 Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện Lớp sâu bọ 27 Châu chấu( III- không dạy. câu hỏi 3 không y/c trả lời) 28 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ 29 T/h: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ 30 Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp Chương VI:Ngành động vật có xương sống Các lớp cá 31 Cá chép( khong lí thuyết- chuyển thành bài t/h q/s ctạo ngoài và hành động sống) 32 T/h: Mổ cá 33 Cấu tạo trong của cá chép 34 Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá 35 Ôn tập học kì I(Dạy theo nội dung ôn tập phần ĐVKXS) 36 Kiểm tra học kì I Học kì II Lớp lưỡng cư 37 đồng 38 T/h: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ 39 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư bò sát 40 Thằn lằn bóng đuôi dài 41 Cấu tạo trong của thằn lằn 42 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát( lệnh mục I