/3

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOAN 9 GIẢM TẢI CỤC HAY

Upload: NoBiVuiVe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 134|Tải về: 0

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 9 (Theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và khung PPCT của Bộ GD&ĐT) PHÂN CHIA THEO HỌC KÌ VÀ TUẦN HỌC CẢ NĂM 14O tiết ĐẠI SỐ 70 tiết HÌNH HỌC 70 tiết HK I : 19 tuần (72 tiết) 36 tiết 36 tiết  18 tuần đầu x 2 = 36 tiết 18 tuần đầu x 2 = 36 tiết HK II : 18 tuần (68tiết) 34 tiết 34 tiết  17 tuần đầu x 2 tiết = 34 tiết 17 tuần đầu x 2 tiết = 34 tiết  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ (70tiết) Chương Mục Tiết thứ Chương I. Căn bậc hai. Căn bậc ba §1.Căn bậc hai 1  §2.Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức Luyện tập 2 3  §3.Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. Luyện tập 4 5  §4.Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. Luyện tập 6 7  §6.Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai Luyện tập 8 9  §7.Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tt) Luyện tập 10 11  §8.Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai. Luyện tập 1 Luyện tập 2 – Kiểm tra 15’ 12 13 14  §9.Căn bậc ba 15  Ôn tập chương 1 16,17  Kiểm tra chương 1 18 Chương II.Hàm số bậc nhất §1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về àm số. Luyện tập 19 20  §2.Hàm số bậc nhất Luyện tập 21 22  §3. Đồ thị của hàm số y = ax + b ( a 0) Luyện tập – KT 15’ 23 24  §4.Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau. Luyện tập 25 26  §5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b Luyện tập 27 28  Ôn tập chương 2 29  Kiểm tra chương 2 30 Chương III. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn §1. Phương trình bậc nhất hai ẩn 31  §2. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn 32  §3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế 33  Ôn tập HK I 34  Kiểm tra HK I(ĐS và HH) 35, 36  Luyện tập 37  §4.Giải hệ bằng phương pháp cộng đại số. Luyện tập– Kiểm tra 15’ 38 39  §5.Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (t1) Luyện tập 40 41  §6.Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình( t2) Luyện tập 42 43  Ôn tập chương III 44, 45  Kiểm tra chương III 46  Chương IV. Hàm số y = ax2 (a ( 0). Phương trình bậc hai một ẩn §1.Hàm số y = ax2 (a ( 0) Luyện tập 47 48  §2.Đồ thị của hàm số y = ax2 (a ( 0) Luyện tập 49 50  §3.Phương trình bậc hai một ẩn Luyện tập 51 52  §4.Công thức nghiệm của phương trình bậc hai Luyện tập 53 54  §5.Công thức nghiệm thu gọn Luyện tập 55 56  §6.Hệ thức Vi-ét và ứng dụng Luyện tập 57 58  Kiểm tra 45’ 59  §7.Phương trình quy về phương trình bậc hai Luyện tập 60 61  §8.Giải bài toán bằng cách lập phương trình Luyện tập 62 63  Ôn tập chương IV 64  Ôn tập cuối năm 65,66,67  Kiểm tra cuối năm (ĐS, HH) 68,69  Trả bài cuối năm (phần đại số) 70