Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

PHAT SINH SU SONG ( DA) CHUAN KIEN THUC

Lượt xem:292|Tải về:0|Số trang:9 | Ngày upload:17/04/2013

**1/00001 Điền thuật ngữ cho phù hợp vào câu sau đây: “Quan niệm hiện đại xem sự phát sinh sự sống là quá trình…(I)…của các hợp chất của…(II).., dẫn đến sự hình thành hệ tượng tác giữa các đại phân tử…(III)…có khả năng…(IV)…” a. protein và axit nucleic. b. cacbohiđrat và lipit. c. tiến hóa. d. phát triển. e. cacbon. f.nitơ. g. tự nhân đôi, tự đổi mới. sự sao chép. Tổ hợp đáp án đúng là: $ I c, II e, III a, IV g. # I d, II e, III b, IV h. # I c, II e, III b, IV g. # I d, II f, III a, IV h. **1/00001 Sự phát sinh và phát triển của sự sống bao gồm những giai đoạn chính là: $ tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học và tiến hóa sinh học. # tiến hóa hóa học và tiến hóa tiề