/9

PHAT SINH SU SONG ( DA) CHUAN KIEN THUC

Upload: BeLon.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 502|Tải về: 1

**1/00001 Điền thuật ngữ cho phù hợp vào câu sau đây: “Quan niệm hiện đại xem sự phát sinh sự sống là quá trình…(I)…của các hợp chất của…(II).., dẫn đến sự hình thành hệ tượng tác giữa các đại phân tử…(III)…có khả năng…(IV)…” a. protein và axit nucleic. b. cacbohiđrat và lipit. c. tiến hóa. d. p

[Ẩn quảng cáo]